ජංගම දුරකථන App එකක් Download කිරීම (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්)

*අවවාදයයි

  • ඉදිරියට යෑමට පෙර මෙම අත්පොත කියවීමට වගබලාගන්න.
  • මේ app එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන වලට පමණයි.
  • app එකෙන් වීඩියෝ download කරන විටදී WiFi සම්බන්ධතාවයක් නොමැති නම් Data ගාස්තු අදාළ විය හැකිය. අන්තර්ජාල (WiFi අනුමත කර ඇති)සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වේ.