Në çfarë dite të javës sipas Biblës duhet mbajtur Dita e Adhurimit?

성경의 안식일은 무슨 요일일까

Time | 03:01
Albanian 알바니아어
추천수 | 2   추천    view1202

관련동영상

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다