พิธีรับบัพติศมาในพระนามใหม่ของพระเยซู(พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์)

예수님의 새 이름으로 받는 침례

Time | 03:12
Thai 태국어
추천수 | 2   추천    view1361

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다