သမၼာက်မ္းစာသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။

성경은 사실이다(NA)

Time | 07:19
Myanmar 미얀마어
추천수 | 0   추천    view99

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다