• Quê hương

    고향(NA)

    Time | 02:13
    Vietnamese 베트남어

Vietnamese

Total. 57

어머니 하나님

04:52

The Spirit and the Bride(NA)

성령과 신부(NA)

18:02

Đức Chúa Trời Mẹ(App)

어머니 하나님 - 우리 어머니라 (NA)

02:01

Đức Chúa Trời Mẹ

어머니 하나님

03:09

Sự mầu nhiệm trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ...

성경의 비밀, 엘로힘 하나님 R

03:17

Tại sao không có Đức Chúa Trời Mẹ?

왜 어머니 하나님은 없는 것일까?

03:56

Thánh Linh và Vợ Mới

성령과 신부

재림 그리스도

03:58

Christ Has Come a Second Time on the Clouds

구름타고 오시는 재림 그리스도

04:23

Đấng Christ đã ứng nghiệm lời tiên tri thời ...

다윗왕의 재위 예언을 이루신 그리스도

04:52

Quý vị đã thử ăn trái sự sống chưa? R-5

생명과 드셔보셨나요?

03:13

Thời Kỳ Tái Lâm của Đấng Christ

성경에 예언된 그리스도의 재림 시기

03:10

Đấng Christ đến Phương Đông

동방에 오신 그리스도

04:08

Ta Đã Đến Rồi! R-2

나는 이미 왔습니다 R-2

03:44

Ta Đã Đến Rồi! R-1

나는 이미 왔습니다 R-1

03:24

Đấng Christ Tái Lâm và Đấng Phán Xét

재림그리스도와 심판주

03:05

Sự mầu nhiệm của Cây Vả

무화과나무의 비밀

유월절

06:08

Lễ Vượt Qua

유월절(NA)

06:03

Lễ Vượt Qua cứu rỗi khỏi tai vạ

재앙에서 구원주는 유월절

06:41

Lễ Vượt Qua

유월절

06:21

Giải pháp cho đại tai vạ, Lễ Vượt Qua

대재앙의 해법, 유월절

하나님의 계명

03:35

Khăn trùm đầu

머리수건(NA)

03:18

Phép Báptêm chịu nhân Danh Mới của Đức Chú...

예수님의 새 이름으로 받는 침례(NA)

03:31

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh

안식일을 기억하여 거룩히 지키라

03:01

Ngày Sabát trong Kinh Thánh là thứ mấy trong...

성경의 안식일은 무슨 요일일까

03:12

Phép Báptêm chịu nhân Danh Mới của Đức Chú...

예수님의 새 이름으로 받는 침례

03:33

Khăn trùm đầu

머리수건

04:05

Hãy trốn đến Siôn, nơi có Giêrusalem

예루살렘이 있는 시온으로 도피하라

이단분별

04:30

Lễ Phục Sinh và Lễ Easter

부활절(NA)

03:56

Paradigm of Heresy

이단의패러다임(NA)

05:46

Tà đạo tương đối và tà đạo tuyệt đối

상대적 이단과 절대적 이단(NA)

02:01

Vua Siru phần xác là tiên tri về Vua Siru phầ...

영적 고레스왕에 대한 예언

02:28

Sự diệt vong của những kẻ thờ hình tượng

우상숭배자들의 멸망

02:19

Chim Ó phương Đông tượng trưng cho Đức C...

동방의 독수리는 하나님에 대한 상징

04:03

Luận thuyết tà đạo

이단의 패러다임

04:09

Thập Tự Giá là Hình Tượng

십자가는 우상이다

03:01

Nôen không phải là ngày giáng sinh của Đức...

크리스마스는 예수님 탄생일이 아니다

04:04

Tà đạo tương đối và tà đạo tuyệt đối

상대적 이단과 절대적 이단

04:14

Vợ Mới là Ðức Chúa Trời Mẹ

신부는 어머니 하나님입니다.

04:08

Vợ Mới ban nước sự sống là thánh đồ ư?

생명수를 주시는 신부가 성도라고요?

04:19

Lễ Phục Sinh và Lễ Easter

이스터가 부활절인가?

03:52

Sự mầu nhiệm của sự kiện con rắn bằng đồng

놋뱀 사건의 비밀

영혼세계

하나님의 교회

성경상식

07:15

Kinh Thánh là Sự Thật

성경은 사실이다(NA)

06:34

Kinh Thánh là Sự Thật

성경은 사실이다